Οι προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να αναθεωρηθούν ως μέρος της «αντίδρασης» την κυπριακής οικονομίας στον Covid-19. Συνιστάται στους φορολογούμενους να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Τέλος κάθε μήνα

 • Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα
 • Πληρωμή Κοινωνικών ασφαλίσεων και Γενικού συστήματος υγείας που αφορούν τον προηγούμενο μήνα.
 • Πληρωμή της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) που παρακρατήθηκε από μερίσματα, τόκους ή ενοίκια που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα και απευθύνονται σε φορολογικούς κατοίκους της Κύπρου.( Όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, κράτος ή τοπική αρχή υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση ΕΑΕ.)
 • Πληρωμή του γενικού συστήματος υγείας (ΓΕΣΥ) που παρακρατήθηκε από μερίσματα ,τόκους ή ενοίκια που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα και απευθύνεται σε φορολογικούς κατοίκους της Κύπρου.( Όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, κράτος ή τοπική αρχή υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση ΓΕΣΥ.)
 • Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους τον προηγούμενο μήνα

31 Ιανουαρίου

 • Πληρωμή της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και γενικού συστήματος υγείας για τυχόν μη διανεμημένα κέρδη για το έτος 2018.( έως και το 70% των κερδών μιας εταιρείας)
 • Υποβολή του TD623 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας «DAC6» για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έγιναν μεταξύ 1/7/2020 και 31/12/2020

28 Φεβρουαρίου

 • Υποβολή ενστάσεων για τις φορολογίες που έχουν εκδοθεί τον Δεκέμβρη του 2020
 • Υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας «DAC6» για ιστορικές δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (των οποίων το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε μεταξύ 25/6/2018 και 30/6/2020)
 • Μαρτίου
 • Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος εταιρείας για το 2019
 • Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος για το 2019 από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

30 Απριλίου

 • Πληρωμή φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής – Πρώτη δόση για το 2021

31 Μαΐου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2020 (T.D.7)

30 Ιουνίου

 • Πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και ΓΕΣΥ για τους πρώτους έξι μήνες του 2021 σε ενοίκια για τα οποία δεν έχει γίνει παρακράτηση στην πηγή από τον μισθωτή και για μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου.
 • Πληρωμή της ετήσιας εισφοράς εταιρειών €350 για το 2021

31 Ιουλίου

 • Πληρωμή του προσωρινού φόρου – 1η δόση
 • Πληρωμή του οφειλόμενου φόρου και ΓΕΣΥ με αυτοφορολογία φυσικών προσώπων για το 2020
 • Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος (T.D. 1) για το 2020 από φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 5 (συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που λαμβάνουν μερίσματα, τόκους και κέρδη από μετοχές και οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις)

1 Αυγούστου

 • Πληρωμή του τελικού εταιρικού φόρου για το 2020 με αυτοφορολογία.
 • Πληρωμή τελικού φόρου για το 2020 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

31 Αυγούστου

 • Πληρωμή φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής – Δεύτερη δόση για το 2021

31 Δεκεμβρίου

 • Πληρωμή δεύτερης και τελευταίας δόσης της προσωρινής φορολογίας για το έτος 2021
 • Υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης για τον υπολογισμού της προσωρινής φορολογίας (αν εφαρμόζεται)
 • Πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και ΓΕΣΥ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε ενοίκια για τα οποία δεν έχει γίνει παρακράτηση στην πηγή από τον ενοικιαστή και για μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου.
 • Πληρωμή φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής – Τρίτη δόση για το 2021

Εντός 30 ημερών από τις ημέρες της συμφωνίας

 • Πληρωμή χαρτόσημου

Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αλλαγής

 • Η φορολογική υπηρεσία πρέπει να ειδοποιεί για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν μετά την εγγραφή στον φόρο.

Τόκοι και κυρώσεις

Το επίσημο επιτόκιο, όπως ορίζεται από τον Υπουργείο Οικονομικών, είναι 1,75% ετησίως για όλα τα οφειλόμενα ποσά μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 (2% για το 2019, 3,5% για το 2017-2018,4% για την περίοδο 2015-2016, 4 , 5% για το 2014, 4,75% για το 2013, 5% για τα έτη 2012 και 2011, 5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009 και 9% πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006).

Εκτός από τον τόκο, οι επιβαρύνσεις χρεώνονται επίσης ανάλογα με τις περιστάσεις.

Σημειώσεις:

 • Ένα φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις εάν ο κύκλος εργασιών του υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ ετησίως.
 • Οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet. Η υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων δεν επιτρέπεται πλέον, εκτός από περιπτώσεις αναθεωρημένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
Scroll to Top