Φορολογικό ημερολόγιο

Τέλος κάθε μήνα

 • Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των  υπαλλήλων (P.A.Y.E.)  τον προηγούμενο μήνα.
 • Πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων και Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) που αφορούν τους μισθούς του προηγούμενο μήνα.
 • Πληρωμή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και που παρακρατείτε στις πληρωμές μερισμάτων, τόκων ή ενοικίων (όταν ο ενοικιαστής  είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, το κράτος ή  τοπική αρχή) που γίνονται σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου κατά τον προηγούμενο μήνα.
 • Πληρωμή εισφοράς ΓεΣΥ που παρακρατείτε στις πληρωμές μερισμάτων, τόκων ή ενοικίων (όταν ο ενοικιαστής  είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, το κράτος ή  τοπική αρχή) που γίνονται σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου κατά τον προηγούμενο μήνα.
 • Πληρωμή φόρου που παρακρατείτε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου του προηγούμενου μήνα.
 • Κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν την παρακράτηση Αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ που προκύπτουν από τους τόκους που εισπραχθήκαν τον προηγούμενο μήνα. (ΤΦ602)
 • Κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν την παρακράτηση Αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ που προκύπτουν από τα μερίσματα που εισπράχθηκαν τον προηγούμενο μήνα. (ΤΦ603)

31 Ιανουαρίου

 • Πληρωμή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και ΓεΣΥ σε αδιανέμητα κέρδη μέχρι και το 70% των κερδών της εταιρίας για το έτος που προηγείται του προηγούμενου έτους (31η Δεκεμβρίου 2021).
 • Υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος (ΤΦ 623) για το έτος που προηγείται του προηγούμενου έτους.

28 Φεβρουαρίου

 • Κατάθεση των ενστάσεων για τις ειδοποιήσεις καταβολής φόρου που έχουν εκδοθεί τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

31 Μαρτίου

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιριών (ΤΦ 4) για το έτος που προηγείται του προηγούμενου έτους. (2022)
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΤΦ 1)  που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις  για το έτος που προηγείται του προηγούμενου έτους.

30 Απριλίου

 • Καταβολή του φόρου ασφαλίστρων για τις ασφαλιστικές εταιρείες – η πρώτη δόση για το τρέχων έτος.

31 Μαΐου

 • Ηλεκτρονική υποβολή του συνολικού μισθολογίου (ΤΦ7) από τους εργοδότες που αφορούν το προηγούμενο έτος.

30 Ιουνίου

 • Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και εισφοράς ΓεΣΥ επί των ενοικίων για τους πρώτους έξι μήνες του τρέχων έτους , αν ο φόρος αυτός δεν παρακρατείτε από τον ενοικιαστή και επί των μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας.

31 Ιουλίου

 • Υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης και καταβολής της πρώτης δόσης για το έτος τρέχων έτος.
 • Καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για εισοδήματα που υπόκεινται στο προηγούμενο  έτος σύμφωνα με τη μέθοδο της αυτό-φορολογίας  από άτομα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις .
 • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (ΤΦ 1) για το προηγούμενο έτος, για μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζόμενους οι οποίοι έχουν μικτό εισόδημα το οποίο υποκαίτε στο άρθρο 5 (μερίσματα, τόκους και κέρδη από μετοχές και δεν υποχρεούνται να  υποβάλουν εξελεγμένους λογαριασμούς)

1 Αυγούστου

 • Η πληρωμή του τελικού εταιρικού φόρου με τη μέθοδο της αυτό-φορολογίας για το προηγούμενο έτος .
 • Καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με τη μέθοδο της αυτό-φορολογίας για το προηγούμενο έτος  από  άτομα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις .

31 Αυγούστου

 • Καταβολή του φόρου ασφαλίστρων για τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής – δεύτερη δόση για το τρέχων έτος.

31 Δεκεμβρίου

 • Η πληρωμή της δεύτερης και τελευταίας δόσης προσωρινής φορολογίας για το τρέχων έτος.
 • Τελευταία μέρα υποβολής αναθεωρημένης δήλωσης για την προσωρινή φορολογία το τρέχων έτος.
 • Η πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και εισφοράς Γεσυ επί των ενοικίων για τους τελευταίους έξι μήνες του τρέχων έτους , αν ο φόρος αυτός δεν παρακρατείτε από τον ενοικιαστή  και επί των μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας.
 • Καταβολή του φόρου ασφαλίστρων για τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής – τρίτη και τελευταία δόση για το τρέχων έτος.

Χαρτοσήμανση

Η χαρτοσήμανση συμβολαίων/συμφωνιών πρέπει να γίνετε μεταξύ 30 ημερών από την ημερομηνία του συμβολαίου.

Αλλαγή στοιχείων στον φόρο

Η αλλαγή στοιχείων στον φόρο πρέπει να γίνετε μεταξύ 60 ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής

Τόκοι και Κυρώσεις

Το επίσημο επιτόκιο, όπως ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, είναι 1,75% ετησίως για όλα τα οφειλόμενα ποσά μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 (2% για το έτος 2019, 3,5% για τα έτη 2017-2018,4% για τα έτη 2015-2016,  4,5% το  έτος 2014, 4,75% για το  έτος 2013, το 5% για τα έτη 2012 και το 2011, 5,35% για το έτος 2010, 8% για τα έτη 2007-2009 και 9% πριν την 31η Δεκεμβρίου 2006).

Εκτός από το επιτόκιο άλλες κυρώσεις χρεώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις.

Σημειώσεις:

 • Ένα φυσικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις αν ο κύκλος εργασιών του / της υπερβαίνει τις € 70.000 ετησίως.
 • Η φορολογικές δηλώσεις μπορούν αν κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Taxisnet. Η χειρόγραφη κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων έχει πλέον καταργηθεί. Εξευρέσεις γίνονται μόνο σε περίπτωση αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης .
 • Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης φυσικών ατόμων μέχρι το 2021 είχαν μόνο τα άτομα των οποίων το μεικτό φορολογητέο εισόδημα τους ξεπερνούμε τις €19,500. Από το 2021 αυτό σταματά να ισχύει, ως εκ τούτου όλοι οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις από το 2022 και μετέπειτα.
Scroll to Top